Общи положения

Чл. 1. Асоциацията на българите по света (АБС), наричана по-нататък Асоциацията, е юридическо лице с нестопанска цел, създадена по реда и условията на българския Закон за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 2. Седалището на Асоциацията е в гр. Варна, а адресът : е ул.Джеймс Баучер № 38.

Цели и дейност на асоциацията

Чл. 3. Целите на Асоциацията са:

 1. Да сплотява българите по света в името на осъществяването на българския национален идеал за 21-ви век: "Свободна, независима, демократична и благоденстваща България, член на Европейския съюз духовна обединителка на българската нация и опора на българите по света".
 2. Да съдейства за утвърждаване у всички българи на българското национално самосъзнание;
 3. Да запознава българите по света и техните близки с многовековната българска история и култура;
 4. Да съдейства за участието им за постигане на по-нататъшното духовно и всестранно развитие на българската нация и нейния международен авторитет;
 5. Да лобира в полза на българската нация и национална държава.

Чл. 4. За постигане на тези цели Асоциацията определя свободно средствата за осъществяване на следната своя основна дейност:

 1. Участва в дейността на институции, обществени организации, физически и юридически лица у нас и чужбина за осъществяване целите по чл. 4;
 2. Инициира пред институции, обществени организации, физически и юридически лица разработването и изпълнението на програми за българите по света в съответствие с целите на чл. 4;
 3. Съдейства активно за утвърждаване на българската национална ценностна система и за възпитаване в тази насока на българите и особено на подрастващите поколения.

Чл. 5. Асоциацията се учредява за неопределен срок.

Членство

Чл. 6. В Асоциацията участват доброволно физически лица с български произход, живеещи в България и извън нейните граници, както и техни юридически лица, които признават Устава и имат готовност да работят за осъществяване на неговите цели и задачи.

Чл. 7. Физическите и юридическите лица, които членуват в Асоциацията, имат следните права:

 1. Да бъдат информирани за дейността на Асоциацията;
 2. Да участват индивидуално или колективно в обсъждането на въпросите и вземането на решения от ръководните органи на Асоциацията;
 3. Да избират и бъдат избирани в ръководните органи на Асоциацията;
 4. Да правят предложения за изпълнение на целите и задачите на Асоциацията и да следят нейната дейност;
 5. Да се ползват от имуществото на Асоциацията.

Чл. 8. Членовете на Асоциацията са длъжни:

 1. Да изпълняват задълженията си по Устава;
 2. Да работят за осъществяване на целите, задачите и решенията на ръководните органи на Асоциацията;
 3. Да правят годишни имуществени вноски в размер на на 5 (пет) евро за всяко физическо лице, индивидуален член, или член на друго юридическо лице, колективен член на Асоциацията на българите по света.

Чл. 9. Членството се прекратява:

 1. С едностранно волеизявление до Асоциацията;
 2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение;
 3. С изключването;
 4. С прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
 5. Внесените имуществени вноски при прекратяване на членството остават в полза на Асоциацията;

Чл. 10. Асоциацията на българите по света представлява конфедерация, образуваща свои конфедеративни организации, в които членуват всички Асоциации на българските общности в различните държави със свои представители, избрани съобразно броя на българската национална общност в съответната държава. Членството възниква със заявление до Асоциацията на българската национална общност в дадена страна и прието с нейно решение.

Чл. 11. Организационната структура на Асоциацията се състои от:

 1. Велик събор на българите по света Общо събрание;
 2. Асоциация на българска национална общност (АБНО) в дадена страна. Тя представлява конфедерация на различни по цел и предназначение клубове на българите в съответната страна;
 3. Културно-просветен клуб на българите (КПКБ) в дадена страна.

Чл. 12. Ръководните органи на Асоциацията са:

 1. Велик събор на българите по света Общо събрание;
 2. Върховен управителен съвет (от 25 души - председател, почетни председатели, 7 подпредседатели и 15 членове и Контролен съвет (състав от 7 души);
 3. Управителен съвет на АБНО в съответната държава (между 5 и 9 члена);
 4. Ръководство на КПКБ.

Чл. 13. Общото събрание е Великият събор на българите по света, в който участват всички членове на Асоциацията. Общото събрание:

 1. Приема, изменя и допълва Устава;
 2. Приема други вътрешни актове;
 3. Избира и освобождава членовете на Върховния управителен съвет;
 4. Приема решения за програмните и други основни насоки за дейността на Асоциацията, за финансиране на тези дейности, включително утвърждаване на бюджет на Асоциацията;
 5. Взема решения за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
 6. Приема отчета за дейността на Върховния управителния съвет;
 7. Отменя решения на други органи на Асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията.
 8. Взема и други решения, предвидени в закона за юридическите лица с нестопанска цел и в Устава;

Чл. 14. Великият събор на българите по света се свиква по решение на Върховния управителен съвет най-малко веднъж на всеки пет години, с писмена покана, отправена до физическите и юридическите лица членове на Асоциацията, с обозначение на мястото, датата, часа и дневния ред на Великия събор на българите по света и поканата се обнародва в Държавен вестник, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 15. За кворума, гласуването и взимането на решения на Великия събор на българите по света се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, при което членовете на Асоциацията на българите по света имат на общо основание права да представляват организациите и другите общности на българите, живеещи в границите и извън границите на Република България.

Чл. 16. Върховният управителен съвет:

 1. Се състои от 25 члена (председател, почетни председатели, 7 подпредседатели, секретари, касиер и 12 члена), като в тях се включват и председатели на някои големи български общности в съответните държави;
 2. Членовете на Върховния управителен съвет се избират от Великия събор на българите по света с мнозинство на гласовете 50% плюс 1, за срок от пет години.

Чл. 17. Върховният управителен съвет

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Великия събор на българите;
 2. Взема решения за дейността на Асоциацията, приема ежегодни отчети за тази дейност, включително решения и отчети за финансите на Асоциацията;
 3. Разпорежда се с имуществото на Асоциацията при спазване изискванията на Устава, Търговския закон и гражданското законодателство в Р. България;
 4. Подготвя и внася във Висшия събор на българите по света проект за бюджет и отчет за дейността на Асоциацията;
 5. Взема решения за изключване на член на Асоциацията, при поведение, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо;
 6. Определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;
 7. Взема решения за откриване и закриване на клонове на Асоциацията;
 8. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.

Чл. 18. Заседания на Върховният управителния съвет:

 1. Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя на Асоциацията;
 2. Върховният управителен съвет може да взима решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове;
 3. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга конферентна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието;
 4. Решенията по чл. 17 т. т. 1, 2, 4, 5 и 7 се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 17 т. 3 и т. 6, и чл. 23 т. 5 от Устава с мнозинство от всички членове на ВУС.

Чл. 19. Председателя на Асоциацията се избира от Върховния управителен съвет за срок от пет години, но не повече от 2 мандата. Това се отнася и за заместник председателите на Асоциацията.

Чл. 20. Председателят на Асоциацията представлява Асоциацията, свиква Върховния управителен съвет по своя инициатива или по инициатива на повече от половината от неговите членове, работи за изпълнение на решенията на Великия събор на българите по света и на Върховния управителен съвет, разпределя работата между заместник-председателите и контролира тяхната дейност.

Чл. 21. Контролният съвет се състои:

 1. От 7 члена, избрани за пет години с мнозинство 50% плюс 1 гласове, с право на преизбиране от Великия събор на българите по света;
 2. Контролният съвет избира свой председател, който свиква заседанията и ръководи дейността му между заседанията;
 3. Контролният съвет прави проверки на финансите и имуществото на Асоциацията и внася съответните отчети по тези въпроси във Великия събор на българите по света, заедно с предложения за подобряването на дейността в тази област

Чл. 22.

 1. Управителните съвети на българските общности в съответните държави се състоят от 5 до 15 члена в зависимост от големината на общността, избирани от техни организации или представители от различни населени места;
 2. Управителните съвети на българските общности в съответните държави избират с мнозинство 50% плюс 1 глас, свои председатели, а по преценка на самия Управителен съвет евентуално и заместник-председатели и отговарящи за други дейности със срок от 5 години и с право на преизбиране.
 3. Управителните съвети по ал. 1 и 2 осъществяват ръководство на дейността съгласно този Устав в българските общности в съответните държави.

Финанси и имущество

Чл.23.

 1. Финансите и имуществото на Асоциацията се състоят от дарения, завещания и приходи от наличните финанси и имущество.
 2. Размерът на годишните имуществени вноски за физически и юридически лица се определя с решение на общото събрание, по предложение на Върховния управителен съвет;
 3. Финансите и имуществото на Асоциацията се използват за постигане на нейните цели и задачи.
 4. Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на дейността ?, като приходите се използват за целите от Устава ?.
 5. При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация от Върховния управителен съвет при спазване законовите разпоредби на чл.14, чл.15, чл.16 от закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Химн, печат, печатни органи и сайтове

Чл. 24.

 1. Химнът на асоциацията е "Де е България?";
 2. Печатът на Асоциацията е кръгъл, в средата - лъв, а около него надпис: "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА";
 3. Печатен орган на Асоциацията е "България днес и утре";
 4. Асоциацията може да създава и поддържа свои сайтове в България и извън нейните граници.

Заключителни разпоредби

§ 1. Въпросите, неуредени от Устава се решават съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и решенията на Великия събор на българите по света;

§ 2. Уставът е приет от Втория Велик събор на българите по света, състоял се през ноември 2013 г. в гр.Варна.